La Calestienne à Marche-en-Famenne et les vallées de la Lomme et de la Wamme (Wallonie)

Dit deelgebied bevindt zich op de zuidergrens van het project; het gebied strekt zich vooral uit over de Calestiennestrook.

Ze omvat de Lomme- en Wammevallei tot aan Rochefort.

We vinden hier een zeer grote verscheidenheid aan milieus:  bossen (zuur beukenbos, ravijnbos met esdoorn, alluviale bossen), open milieus (kalkgraslanden, hooilanden, natte ruigtes, vochtige weilanden), en rotsachtige milieus (rotsen en kalkpuinhellingen).

De graslanden, rotsen en kalkpuinhellingen staan garant voor een opmerkelijke botanische rijkdom, met name doordat ze de enige Belgische vindplaats zijn van een kleine varen, de genaalde streepvaren. In dit gebied komen bovendien belangrijke orchideeënpopulaties voor (bijna 15 soorten, waaronder de grote muggenorchis, de bijenorchis en de hommelorchis). Je treft hier ook veel andere soorten typische planten aan, waarvan sommige zeldzaam zijn in Wallonië zoals duinroos, rechte driehoeksvaren, trosgamander, Duitse gentiaan en franjegentiaan. Deze kalkgebieden herbergen ook diersoorten van droge open droge milieus waaronder verschillende vlindersoorten die kwetsbaar zijn in Wallonië.

De rotswanden zijn geschikt als broedplaats voor de oehoe. Ook de zuidelijke gladde slang en de muurhagedis worden hier waargenomen.

De benedenvallei van de Wamme en de vallei van de Lomme vormen een uitzonderlijk alluviaal complex dat goed bewaard is gebleven. Zo vind je er alluviale bossen, natte ruigtes en vochtige weilanden. Het zijn geliefkoosde gebieden voor zowel broed- als trekvogels van vochtige milieus.

De loofbossen op de hellingen bestaan overheersend uit zuur beukenbos, veldbies-beukenbos, eiken-beukenbos met hyacint en eiken-beukenbos. Je treft er ook kleine stukken schaduwminnend ravijnbos met esdoorn aan, in totaal zo'n 11 hectare. Het gaat om goed bewaarde bossen waarin soorten zoals de zwarte specht voorkomen.

Het gebied bevindt zich in een landbouwzone en bestaat voor bijna 8 hectare uit zeer waardevol schraal hooiland. Aangezien de omliggende landbouwzone steeds intenser gebruikt wordt, zijn die weilanden erg belangrijk en is hun matige staat van instandhouding van groot belang. Door de vele kleine landschapselementen in het gebied broeden hier verschillende koppels grauwe klauwier en ook het steeds zeldzamer wordende paapje.

Ten slotte vormen verschillende onderdelen van dit gebied een habitat voor zes vleermuissoorten van communautair belang. Het gebied ligt vlak naast een kraamkolonie van de ingekorven vleermuis. Hier bevinden zich overigens een aantal ondergrondse holten waar verschillende soorten vleermuizen hun winterslaap houden. Enkele daarvan zijn van communautair belang (grote en kleine hoefijzerneus).

 

Betrokken Natura 2000-gebieden

  • BE34021 : Calestienne in Marche-en-Famenne
  • BE34022 : Benedenvallei van de Wamme
  • BE34028 : Lommevallei van Grupont tot Rochefort

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners