Sensibilisering van alle beheerders en overheidsfunctionarissen

Het is ondenkbaar dat we natuurlijke biotopen kunnen behouden zonder de beheerders en beleidsverantwoordelijken daarbij te betrekken?

Om leefgebieden en hun soorten te beschermen en te herstellen moeten alle partijen zich bewust worden van het belang daarvan. Het gaat om landbouwers, uitbaters van groeves, bosbeheerders maar ook eigenaars van terreinen en de gemeenten. Natuur heeft een intrinsieke waarde en elke plant- of diersoort heeft het recht om te bestaan. Maar daarnaast hebben natuurlijke en halfnatuurlijke biotopen, wanneer ze in goede staat zijn, een aantal ecosystemische voordelen die nuttig zijn voor het voorbestaan of op zijn minst toch de goede gezondheid en het welzijn van de mens: bestuiving, kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, zuivere lucht, strijd tegen erosie en modderstromen, beperking van de uitstoot van broeikasgassen...

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners